.
 
Strona główna O stowarzyszeniu Placówki Kontakt

Statut stowarzyszenia

Działalność stowarzyszenia reguluje statut. Jego pełny tekst można pobrać ze strefy pobierania plików w dziale PLIKI. Tutaj zamieszczamy poszczególne rozdziały:

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział II - Cele i zadania

Rozdział III - Członkowie ich prawa i obowiązki

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

Rozdział V - Majątek i fundusze Stowarzyszenia

Rozdział VI - Przepisy końcowe


Rola Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Gminnych Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli we wspieraniu działań ODN

 OSPiGSODN

Jest organizacją pożytku publicznego. Skupia placówki doskonalenia nauczycieli z całej Polski

Głównym celem jest podnoszenie poziomu edukacji społeczeństwa poprzez wspieranie samorządowych ODN:
 • Programowe
 • Organizacyjne
 • Rzeczowe
Zadania Stowarzyszenia
 • Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz wspierania powiatowych i gminnych ODN,
 • Doradztwo i pomoc prawna w zakresie funkcjonowania samorządowych ODN i innych placówek działających na rzecz oświaty,
 • Integracja pracowników ODN
 • Organizowanie i prowadzenie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz przedszkoli, szkół placówek oświatowych, instytucji działających na rzecz oświaty,
 • Organizacja i prowadzenie poradnictwa zawodowego, warsztatów, szkoleń, kursów, wystaw, odczytów, dyskusji,
 • Prowadzenie działalności wydawniczej,
 • Zbieranie informacji i wymiana doświadczeń w dziedzinie dokształcania i doskonalenia nauczycieli
Instytucje wspierające
 • Samorządy
 • Placówki doskonalenia nauczycieli (CODN, lokalne ODN),
 • Wydawnictwa edukacyjne,
 • Instytucje biznesowe,
 • Organizacje pozarządowe
Przykłady form współdziałania PODN
 • Konferencje regionalne, seminaria, warsztaty,
 • Realizacja projektów zewnętrznych,
 • Wymiana doświadczeń dyrektorów, doradców metodycznych, konsultantów,
 • Wspólne opracowania i publikacje
Korzyści ze współpracy
 • Zapewnienie jakości pracy ODN,
 • Dynamiczny rozwój,
 • Identyfikowanie potrzeb edukacyjnych,
 • Mobilność kadry pedagogicznej i odbiorców oferty ODN,
 • Duża sprawność organizacyjna
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
 

Copyright © 2006-2016 Stowarzyszenie ODN