Strona główna O stowarzyszeniu Placówki Kontakt

IV Forum Dyrektorów 2007

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty OSKKO
Targi Kielce Sp. z o.o.

zapraszają kierowniczą kadrę oświatową oraz zainteresowanych przedstawicieli środowiska oświatowego na IV Forum Dyrektorów 2007 na temat:

Między etyką a prawem

Honorowy patronat objął Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Tematyka tegorocznego Forum jest odpowiedzią na trwającą w środowisku oświatowym i w mediach gorącą dyskusję o jakości polskiej szkoły.

Chcemy – w gronie ludzi odpowiedzialnych za polską edukację oraz kreujących jej wizerunek – rozmawiać o tym, co wynika z przepisów prawa. Jednocześnie zastanowimy się, co mieści się... „między paragrafami”. Nie da się bowiem mówić o aktorach sceny szkolnego życia bez refleksji o kwestiach moralnych.

Zbudujemy zatem mosty – między etyką a prawem...

Zapraszamy w środę, dnia 28 marca 2007 r.
do siedziby Targów Kielce, ul. Zakładowa 1.

Udział w IV Forum Dyrektorów jest nieodpłatny.

Więcej informacji znajduje się na stronie WOM w Kielcach, gdzie podane są:

Harmonogram IV Forum Dyrektorów
Warunki uczestnictwa – rekrutacja
Baza noclegowa
Aktywny plan Kielc

Przewidziany jest również Wieczór z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi.

Dodatkowych informacji na temat IV Forum Dyrektorów 2007 udzielają również:
- pracownicy Działu Szkoleń ŚCDN – tel. (041) 362 35 03;
- kierownik projektu Małgorzata Jas - tel.: (041) 362 45 48, wewn. 27,
mjas@wom.kielce.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Statut naszego stowarzyszenia

Działalność Naszego Stowarzyszenia reguluje Statut . Poszczególne rozdziały dostępne są pod zakładką O STOWARZYSZENIU.


Stanowisko w sprawie zmian w ustawie „Karta Nauczyciela” dotyczących finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Analizując zapis ustawy Karta Nauczyciela z 2003r. zwracamy szczególną uwagę na brzmienie art.70a dotyczącego wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i zastrzeżenia w ust.2 określającego zakaz wydatkowania tych środków na finansowanie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wyodrębnienie środków, o których mowa w ust.1 na „dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego” jest niezgodne z rozporządzeniem MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli . Z wymienionego rozporządzenia wynika, że zadania doradcy mogą pełnić również nauczyciele mianowani, a powierzenie zadań doradcy metodycznego może być z zastosowaniem obniżenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych lub na podstawie dodatkowej umowy o pracę w placówce doskonalenia. Nie ma możliwości stosowania proponowanego zapisu wyłącznie do wybranych doradców. Tylko demokracja i zdrowe zasady są w stanie zbudować właściwą atmosferę pracy. A wiadomo, że realizacja zadań doradczych to również zaplecze materiałowe, literatura, wspieranie działań doradców, baza szkoleniowa, wydawnictwa i publikacje materiałów metodycznych, informacja pedagogiczna, stały dostęp do Internetu, kontakt ze szkołami i nauczycielami, podróżowanie, ciągłe doskonalenie własnych umiejętności. Pojedyncza szkoła nie ma interesu wspierania doradcy jednego przedmiotu czy obszaru tematycznego pracującego również dla innych szkół i placówek. Ponadto należałoby rozważyć możliwość zatrudnienia doradców metodycznych w ciągu kadencji na okres 1 roku, jak również na podstawie umowy cywilno – prawnej np. umowy zlecenia. Zatem wnioskujmy o zmianę tak różnicującego i skomplikowanego zapisu w ust.1a.

Niepokój budzi również zapis ust.2 a w brzmieniu: „ podział środków, o których mowa w ust. 1 , dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.”
Związki zawodowe nie są stroną w sprawie podziału środków finansowych na doskonalenie, bowiem nie realizują tego zadania. Dlatego też wnioskujemy, aby obok opinii związków zawodowych zasięgnąć opinii samorządów prowadzących szkoły i odpowiedzialnych za zapewnienie doradztwa, ośrodki doradztwa, doskonalenia i dokształcania nauczycieli, np. za pośrednictwem stowarzyszeń nauczycielskich.

Szczególnej uwagi wymaga zapis art.70a, gdzie wyłącza się placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez organy samorządu terytorialnego z możliwości finansowania ze środków pochodzących z odpisu 1% od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczonych na doskonalenie. Ten zapis zupełnie pozbawił możliwości finansowania ośrodków powiatowych, co prowadzi do ich licznych likwidacji i ograniczenia funkcjonowania. A przecież to właśnie powiatowe i gminne ODN jako jedyne prowadzą pełne doradztwo metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli, wspomagają nauczycieli w codziennej pracy z uczniem przy warsztacie pracy w szkole, są blisko szkoły, nauczyciela, dyrektora i ucznia, a nawet rodzica, funkcjonują niezwykle racjonalnie wykonując wiele zadań przy zastosowaniu bardzo niskich kosztów. Działają prężnie i osiągają coraz to wyższą jakość swojej pracy.
Bardzo rozbudowane wojewódzkie ośrodki doskonalenia nauczycieli – po kilka w każdym województwie są z daleka od szkoły, bowiem pracujący tam nauczyciele nie uczą w szkołach - pracują w charakterze konsultantów. Samorządy marszałkowskie wszystkie środki finansowe planowane na województwo z 1% na doskonalenie zawodowe nauczycieli kierują do swoich placówek, dla których są organem prowadzącym. Zadania natomiast spadają na placówki doskonalenia szczebla terytorialnego i lokalnego. Finansowanie działalności powiatowych ODN tylko ze środków subwencji oświatowej jest trudne, bowiem to jedyne źródło musi wystarczyć na utrzymanie wszystkich placówek i działań wspierających nauczycieli w formie pozaszkolnej, np. poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Zatem wnioskujemy o wykreślenie zapisu art. 70a ust. 2 w brzmieniu: „przepis ust. 1 nie obejmuje finansowania placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego”.

Drugim wariantem, jaki proponujemy jest zaznaczenie środków finansowych z przeznaczeniem na utrzymanie PODN – ów, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy i gminny i w których działają placówki doskonalenia nauczycieli.
Uzasadnienie:
W procesie wdrażania reformy oświaty nauczyciele pozostali bez doradztwa metodycznego. Wojewódzkie ośrodki doskonalenia zaprzestały organizowania doradztwa metodycznego, zajmując się głównie szkoleniami i to w większości odpłatnymi, za wyjątkiem realizowanych w ramach zewnętrznych programów grantowych. Powstał problem. Nauczyciele wszędzie poszukiwali pomocy, a zadanie zapewnienia doradztwa metodycznego otrzymały samorządy terytorialne prowadzące szkoły. Z tego powodu wiele samorządów powiatowych i gminnych utworzyło własne ośrodki doskonalenia nauczycieli. Takie możliwości stworzyły również akty prawne: rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 1999r. Nr 14 poz. 133).
Obecnie pracuje ponad 100 takich placówek obejmując swoją opieką ogromną rzeszę nauczycieli. Powiatowe i gminne ośrodki doskonalenia nauczycieli funkcjonują od 1999 r. i z każdym rokiem ich przybywa. Nauczyciele nie muszą jeździć setki kilometrów, jak wcześniej , lecz mogą korzystać z doradztwa i doskonalenia w swoich placówkach, gminach, powiatach. Na bieżąco diagnozowane są potrzeby edukacyjne poszczególnych placówek. Nauczyciele korzystają z konsultacji i dzielą się swoim doświadczeniem. Działanie powiatowych i gminnych ośrodków doskonalenia pozwala wprowadzać na bieżąco nowości do działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, dokonywać ewaluacji programów szkolnych. Pozwala pracować w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół wiejskich, miast i regionów.
Subwencja oświatowa w wielu samorządach nie pokrywa wydatków na oświatę. Główną przyczyną jest mała liczba uczniów w oddziałach na terenie gmin i powiatów. Samorządowe powiatowe i gminne ośrodki doskonalenia nauczycieli pracują bardzo ekonomicznie i skutecznie. Tylko niewielka część ze wskazanego 1 % odpisu na doskonalenie jest kierowana na finansowanie działalności powiatowych i gminnych ośrodków doskonalenia nauczycieli. Z tej puli samorządy dofinansowują również doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w uczelniach, innych ośrodkach i firmach doskonalących oraz zwracają koszty podróży służbowych. O celach wydatkowania środków decydują samorządy oraz dyrektorzy szkół i placówek.
Proponowany zapis w ustawie Karta Nauczyciela spowoduje likwidację w/w ponad 100 ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych. Nauczyciele znów zostaną sami. I jak tu mówić o jakości kształcenia, równości szans uczniów z różnych miejscowości na terenie całego kraju, wreszcie o zdaniu egzaminów zewnętrznych. Już doświadczyliśmy pracy przy centralnym finansowaniu oświaty i do takich rozwiązań nie można powracać.

Zarząd Stowarzyszenia ODN
 

Copyright © 2006-2016 Stowarzyszenie ODN